תנאי שימוש באתר

תקנון החברה למרכזי תרבות וספורט

1. הגדרות
“החברה” – החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ומשפחתו בע”מ (חל”צ).

2. הוראות התקנון
באות להבטיח התנהלות תקינה של הקאנטרי תוך הבטחת רמת שירות גבוהה ושמירה על
אינטרסים משותפים של חברים המנויים בקאנטרי ושל הנהלת החברה.

3. חתימה על תקנון
חתימת המנוי על התנאים האמורים בתקנון זה הינה תנאי הכרחי להצטרפות כחבר
קאנטרי (מנוי). במקרה של משפחה, חתימת המנוי המוביל (ראש משפחה) על התנאים
האמורים בתקנון זה הינה תנאי הכרחי להצטרפות כל אחד מיחידי המשפחה כחבר
קאנטרי (מנוי). בחתימתו על התקנון מתחייב המנוי המוביל ליידע את כל המנויים הנלווים
בדבר הוראות התקנון, ויראו אותם כחתומים על תקנון זה ויחולו עליהם הוראות התקנון.
המנוי המוביל ערב לכל התחייבויות יתר החברים הכלולים במנוי לרבות התחייבותם
הכספיות ועמידתם בכללי ההתנהגות.
עותק מהתקנון כשהוא חתום על ידי המנוי/המנוי המוביל יישאר בידי המנוי/המנוי המוביל
ואילו עותק נוסף ישמר בתיקו האישי של המנוי/המנוי המוביל הנמצא במשרדי הקאנטרי.

4. הפסקת חברות בקאנטרי
הנהלת החברה רשאית להפסיק ו/או להשעות חברותו של חבר בקאנטרי (מנוי) על פי
שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה של חריגה מנהלים ו/או מתקנות הקאנטרי ו/או במקרה
של פגיעה בפעילות ו/או במטרות הקאנטרי ו/ או בשל התנהגות המסכנת את עצמו ו/או
אחרים ו/או בשל הפרת משמעת חמורה ו/או אי ציות להוראות ההנהלה.

5. מניעת כניסה לקאנטרי
הנהלת החברה רשאית למנוע כניסת אדם אשר גרם בעבר לנזק כלשהו לקאנטרי בעת
שהייתו במרכז ו/או שהתנהג בחוסר כבוד לעובדי המרכז ו/או שהתנהגותו הופסקה
בהתאם לסעיף 4 לתקנון.
כמו כן, להנהלת החברה הזכות הבלעדית לקבל או לדחות כראות עיניה בקשות למנויים,
או להתנות קבלתו של מנוי בכל תנאי אשר ייראה להנהלה והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי
של הנהלה.

6. הסדרי תשלום
במעמד הרישום וכתנאי לו, על המנוי להסדיר את התשלום במלואו וזאת במסגרת
אפשרויות התשלום הנהוגות בקאנטרי, כפי שהם מעת לעת (מזומן, אשראי, צ’קים וכו’).
במקרה של אי עמידה של המנוי בהסדרי התשלומים שנקבעו עימו, רשאית הנהלת החברה
להפסיק את חברותו בקאנטרי, לאלתר, ומבלי לגרוע בכך, לנקוט בצעדי גבייה כלפי המנוי.
למען הסר ספק, יודגש כי לא תתאפשר כניסת המנוי (והנלווים למנוי) לקאנטרי, אם לא
הסדיר/ו ת אמצעי התשלום, בהתאם לאמצעי התשלום הנהוגים בקאנטרי, וזאת בהתייחס
למלוא מחיר המנוי.

7. דמי הרשמה
כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי הרשמה חד פעמיים, אשר ישולמו במעמד חתימת התקנון.

8. תג קרבה (צ’יפ)
א. כל חבר בקאנטרי יקבל צ’יפ אשר באמצעותו בלבד הוא נדרש להיכנס לקאנטרי וזאת
לאחר שעמד בכל הדרישות לצורך הרישום.
ב. לא תתאפשר כניסה למנוי ללא צ’יפ.
ג. על המנוי להישמע להוראות הנציג בכניסה לקאנטרי ולהמתין עד לזיהוי שיבוצע
במערכת הממוחשבת.
ד. הצ’יפ הינו אישי ואינו ניתן להעברה. צ’יפ שיועבר לאחר יוחרם והמנוי לו שייך הצ’יפ
יבוטל לאלתר.
ה. בגין אובדן או גניבה או השחתה של הצ’יפ יחויב המנוי בסכום של 20 ₪. כל
עוד לא הוסדר התשלום כאמור לא יהיה המנוי זכאי להיכנס לקאנטרי.
ו. הצ’יפ הינו רכוש ההנהלה והיא רשאית להחרימו, או להפקיעו, או לבטלו, בכל מקרה של
התנהגות לא נאותה מצד המנוי ו/או מי מטעמו, לרבות במקרה של הפרת תקנון זה.

9. שעות פעילות הקאנטרי
א. למנוי זכות כניסה לקאנטרי בשעות הפעילות של הקאנטרי בלבד. שעות
הפעילות נקבעות ע”י הנהלת הקאנטרי והן עשויות להשתנות, מעת לעת, על פי
שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה. לא תתאפשר כניסה לקאנטרי 15
דקות לפני סגירתו.
ב. על המנוי להתעדכן במשרדים אודות שעות הפעילות בכלל ובימי א’ בפרט בהם
הקאנטרי סגור חלקית.
ג. ערב חג/חג החל ביום ראשון, הקאנטרי יהיה סגור כל היום.
ד. בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה / ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל / ערב יום
כיפור / ערב ט’ באב הקאנטרי ייסגר בשעה 19:00, עפ”י חוק עזר עירוני.
ה. הקאנטרי יהיה סגור ביום כיפור, יום הזיכרון לשואה והגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל וב- ט’ באב.

10. בריכות השחייה
א. הכניסה לבריכות השחייה הינה אך ורק בשעות הפעילות של הבריכות (בנוכחות
מציל בלבד), כפי שייקבעו מעת לעת על ידי הנהלת הקאנטרי.
ב. הכניסה לבריכות השחייה תיעשה בבגד ים וכובע ים (לבעלי שיער ארוך).
ג. אין להכניס לבריכה מזרני ים ו/או כדורים.
ד. יש להתקלח לפני הכניסה לבריכה.
ה. חל איסור על הכנסת שתייה ומזון מכל סוג שהוא לשטח הבריכות, לרבות בריכת
הפעוטות.
ו. חובה להישמע להוראות המצילים בשטח הבריכה. מנוי אשר לא יישמע להוראות
המצילים יורחק משטח הקאנטרי והנהלת הקאנטרי רשאית במקרה כזה, בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את חברות המנוי בקאנטרי.
ז. הנהלת החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לסגור חלק ממסלולי השחייה
בבריכות לטובת שיעורי שחיה, שחיינים ו/או קייטנות ו/או לטובת פעילויות שונות.
ח. כניסת ילדים עד גיל 6 למים ו/או לרחבת הבריכה הינה באחריות ההורים ומחייבת
ליווי והשגחת מבוגר.
ט. השחייה במסלולי השחייה מיועדת לגילאי 10 ומעלה ורק למי שיודע לשחות.
י. הנהלת החברה רשאית לפי שיקול דעתה, בחודשי הקיץ, בשעות השיא, להתיר את
השימוש בבריכה באופן חלקי וכפי שתמצא לנכון.

11. בריכת פעוטות
הרחצה בבריכת הפעוטות הינה באחריות ההורים בלבד ונעשית ללא נוכחות מציל.
השימוש הינו לילדים עד גיל 5 ובהשגחת ההורים בלבד.

12. חדר כושר
השימוש בחדר הכושר הינו מגיל 14 ומעלה בכפוף לשינויים, כפי שיחולו בחוק
הספורט מעת לעת, ולבעלי אישור רפואי בתוקף בלבד וכנדרש בחוק. האימון
בתלבושת ספורט מלאה ומגבת אישית. השימוש במכשירי חדר
הכושר ייעשה רק בנוכחות מדריך מוסמך. יש להישמע להוראות המדריכים
בחדר הכושר. אימונים אישיים אסורים אלא ע”י מדריכי חדר הכושר בלבד.

13. מתחם הסאונות
השימוש בו הינו מגיל 15 ומעלה והוא מיועד לבעלי בריאות תקינה בכפוף
להנחיות, לתקנון ולהוראות המיוחדות הקבועות במקום, בדבר השימוש
בסאונות.

14. חוגים ופעילויות
א. תכנית הפעילות ו/או חוגים ו/או קורסים ו/או סדנאות ו/או אירועים ו/או שעות
הפעילות בקאנטרי הינם בהתאם לפרסומים שיופיעו בעלונים ו/ או באתר
האינטרנט של החברה – אשר יעודכנו מעת לעת והם ניתנים לשינוי, בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של ההנהלה (להלן: “הפעילות”).
ב. ההשתתפות בפעילות כפופה לעמידה בתנאי בריאות, גיל, לבוש מתאים והוראות
ספציפיות לכל פעילות ולעמידה בתנאי התקנון.
ג. הנהלת החברה רשאית להחליט כי בגין חוגים ו/או פעילויות מסויימות ייגבו דמי
כניסה ו/או דמי השתתפות (בנוסף לעלות דמי המנוי).
ד. הנהלת החברה רשאית לקבוע כי פעילויות מסויימות יוגבלו לקבוצות גיל, מין
וכיוצא בזה וכן לקבוע מספר מוגבל של משתתפים בפעילות מסוימת ולשם
כך לבצע, בין היתר ולשיקולה הבלעדי, הרשמה מראש, על בסיס כל הקודם
זוכה. למנוי לא תהיה זכות לטענה כלשהי כנגד הנהלת החברה במקרה
שבו לא יוכל להירשם/להשתתף בפעילות מסוימת בשל תפוסה מלאה.
ה. למנוי לא תהיה זכות לטענה כלשהי כנגד הנהלת החברה במקרה שבו פעילות
מסוימת התבטלה ו/או נדחתה ו/או שונתה ו/או הופסקה ו/או לא התקיימה
במועדה, מכל סיבה שהיא, כך גם במקרה בו לא נמסרה למנוי הודעה על כך.
ו. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לדחות ו/או לשנות ו/או
להפסיק ו/או להחליף כל פעילות ו/או מדריכים וזאת בכל עת שתמצא לנכון, מכל
סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
ז. החוגים מיועדים למנויים בלבד, אלא אם הוחלט ופורסם אחרת.
ח. החוגים לילדים לא יתקיימו בחופשות בית הספר, אלא אם הוחלט ופורסם אחרת.

15. מופעים ואירועים
הנהלת החברה רשאית לגבות דמי כניסה חד פעמיים למופע ו/או לאירוע אשר
ייערך בקאנטרי (בנוסף לדמי המנוי) וכן למכור כרטיסי כניסה לאורחים שאינם
מנויים וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

16. לוקרים
השימוש בלוקר קבוע (תא לשמירת חפצים קבוע) בתקופת החברות של המנוי
הינו בכפוף לתשלום נוסף (בשיעור כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת
הקאנטרי) והוא על בסיס מקום פנוי. הנהלת החברה רשאית להחליף את מיקומי
הלוקרים. תקופת השימוש בלוקר הינה כתקופת המנוי. האחריות המלאה
והבלעדית לשימוש בלוקרים חלה על המשתמש והחברה אינה אחראית לכל
נזק שיגרם למשתמש בקשר עם השימוש בתא האחסון.
לוקרים יומיים – אין להשאיר ציוד מאוחסן בתאים היומיים לאחר עזיבת הקאנטרי.

17. הקפאת מנוי
ניתן להקפיא מנוי לתקופה של 30 יום ברצף עקב סיבות רפואיות או בשל נסיעה
לחו”ל במסגרת העבודה.
א. במקרה של נסיעה לחו”ל יש להודיע מראש ובכתב.
ב. במהלך חודשים יולי-אוגוסט לא ניתן יהיה לנצל את הארכת המנוי בגין הקפאתו
קודם לכן.
ג. לא תינתן ולא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית של מנוי.
ד. לא ינתן כל החזר כספי, למעט הארכת המנוי כאמור, בגין הקפאת המנוי.
ה. ניתן להקפיא מנוי פעם אחת בשנת מנוי.

18. ביטול מנוי
קיימת לחבר הזכות לבטל מנוי במהלך תקופת המנוי ולקבל החזר כספי בגין
התקופה שנותרה עפ”י התנאים הבאים:
א. על המנוי למסור לידי הנהלת החברה בקשה בכתב לביטול.
ב. ביטול המנוי יכנס לתוקף בתום 30 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול.
ג. בגין ביטול המנוי, יחוייב המנוי בדמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן
תשמ”א 1981 ותקנותיו לעניין ביטול מנוי ולמחירון חלופי – חודשי המצורף לתקנון
זה.
ד. במעמד ביטול המנוי וכתנאי לו, חייב המנוי לפרוע כל חוב שהוא חייב לחברה.
המנוי נותן לחברה הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בכרטיס האשראי בו
משולם המנוי ו/או להפקיד צ’קים מעותדים של המנוי כדי לגבות כל חוב שהמנוי
חייב לחברה.
ה. במקרה של ביטול מנוי של אדם אחד מתוך ההרכב המשפחתי, הזיכוי יהיה
בהתאם לשווי היחסי של האדם במנוי לפי ההרכב המשפחתי החדש שנוצר
לאחר עזיבת המנוי.

19. כרטיסיות אורחים (להלן “כרטיסים”)
א. יהיו בתוקף רק למועד הרשום עליהם. חל איסור מוחלט על מכירת ו/או סחר
בכרטיסים אלו. הכניסה של אורח עם כרטיס הינה בליווי המנוי בלבד. לא ינתן
החזר כספי בגין כרטיסים שלא נעשה בהם שימוש.
ב. אין אפשרות כניסה לקאנטרי למי שאינו מנוי או שאין ברשותו כרטיס כניסה.
כל אורח מעל לגיל שנה חייב בכרטיס אורח.
ג. המכירה לשבתות וחגים תהיה באמצע השבוע ולא תעשה מכירת כרטיסים
בשבת וחג. הנהלת המרכז רשאית לקבוע את כמות כרטיסי האורח הכללית,
אותם היא מקצה לחברים בהתאם לאפשרויות ולפי שיקול דעתה.
ד. הנהלת הקאנטרי רשאית שלא למכור כרטיסים/כרטיסיות במועדים/תקופות
מסויימות, עפ”י שיקול דעתה.

20. גניבות ואבידות
אין הנהלת החברה אחראית לגניבות ו/או לאבידות ו/או לכל נזק ו/או קלקול
שיגרם לרכוש המנוי בשטח הקאנטרי (לרבות, תאים וכלי רכב). באחריות המנוי
לדאוג לרכושו. אין המנוי רשאי להביא לקאנטרי חפצים בעלי ערך ואם הביא (על אף
האיסור), באחריותו הבלעדית לדאוג שלא להשאירם ללא השגחה.

21. כללי
א. יש להשמע להוראות הבטיחות והביטחון בהתאם להנחיות הקאנטרי.
ב. השטחים הציבוריים בקאנטרי, למעט המלתחות, מצולמים 24 שעות ביממה.
ג. החברה שומרת לעצמה הזכות לסגור את הקאנטרי או חלקו לצורך שיפוצים
תיקונים/אירוע עובדים וכד’.
ד. אין החברה אחראית לרכב החונה במגרש החניה או בכל מקום אחר סמוך
לקאנטרי ואינה אחראית על פריצות ו/או גניבות מהרכבים.
ה. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
ו. ילד שגילו עד 10 שנים חייב בליווי מבוגר מרגע מכניסתו לקאנטרי.
ז. הנהלת החברה רשאית לאפשר כניסות חד פעמיות של אורחים ו/או לקיים
אירועים ו/או פעילויות נוספות שלא לחברי הקאנטרי.
ח. החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה.
ט. אין להכניס לשטח הקאנטרי צידניות ו/או ציוד גן ו/או נשק ו/או כלי זכוכית ו/
או משקאות חריפים ו/או נרגילות ו/או בעלי חיים.
י. אין להכניס בעלי חיים / חיות מחמד לשטח הקאנטרי.
יא. העישון אסור בכל שטחי הקאנטרי. עישון ברחבי הקאנטרי מהווה עבירה על
החוק והמנוי יישא במלוא האחריות והנזק כתוצאה מהפרת איסור זה.
יב. פעילות מסחרית – חל איסור מכירת שירותים/טובין, משחקי קלפים, מזל או
הימורים ברחבי הקאנטרי.
יג. השמעת מוסיקה באופן פומבי בשטח הקאנטרי אסורה בהחלט.
יד. כתובות החברה ו/או מרכזיה השונים ומספרי הטלפון, מפורסמים באתר
החברה באינטרנט בכתובת www.hacountry.co.il וכן ניתן לקבלם
במשרדי הקאנטרי.
טו. המנוי מאשר כי קרא את הוראות התקנון, הבין והסכים להוראותיו, ניתנו לו כל
התשובות לשאלותיו והוא מתחייב לנהוג על פי הוראות התקנון.

takanon-mailtakanon-mail2